رقص رزیف

این رقص بخشی از سنت‌های باقی مانده فرهنگ دریانوردی است. این فرهنگ از دورانی که با جهاز بادبانی (کشتی) به سفرهای دور و دراز می‌رفتند، مرسوم بوده است. در این سنت قدیمی، کارهای دسته جمعی مانند بال کشیدن بادبان، لنگر و تور ماهیگیری که نیاز به همبستگی و هماهنگی دارد، با نواختن دهل و آواز و حرکات هماهنگ انجام می‌شد، بعدها این مراسم بصورت کامل‌تر و به همراه افراد بیشتر به شکرانه پایان سفر در ساحل اجرا می‌شد. به این شکل که دسته نوازندگان دهل در وسط و دوطرف آ نها دسته‌های که رقص و آ واز می‌خوانند قرار می‌گیرند . آوازهایی که در این‌گونه مراسم خوانده می‌شود اغلب درباره رویدادهای سفر و اتفاقات دریانوردی است. امروزه مراسم رزیف هم در مراسم عروسی و هم در جشن‌های دیگر برگزار می‌گردد و بخش مهم فرهنگ جزیره قشم را در دل خویش دارد.